Waar in deze Privacy- en cookieverklaring wordt gesproken van “SWBL” wordt bedoeld de Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof, ook bekend onder de naam Vrienden van Lisidunahof. Met “onze website” in deze verklaring bedoelen we www.vriendenvanlisidunahof.nl.

 

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden door ons verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft onder andere aan dat wij de verantwoordelijkheid hebben u te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Dat doen we via deze privacyverklaring waarin we aangeven welke persoonsgegevens we verwerken, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt, aan wie we de gegevens verstrekken en hoe lang we die bewaren. Ook staat in deze privacyverklaring welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen.

 

Welke gegevens verwerken we van u?

Wij verwerken uw contactgegevens als u deze aan ons doorgeeft en als u schenkt aan de “Club van 100” de gegevens die u op de daarvoor bestemde schenkingsakte invult, waaronder geboortedatum, burgerservicenummer en bankrekeningnummer. Uw gegevens zijn alleen in te zien door de bestuursleden van SWBL en de direct met SWBL betrokken werknemers van Beweging 3.0. We gebruiken uw gegevens alleen om contact met u te kunnen opnemen en voor het kunnen voldoen aan de fiscale verplichtingen die verbonden zijn aan schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Natuurlijk hanteren wij de bewaartermijnen die de belastingwetgeving of een andere wet- of regelgeving ons oplegt.

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken. Ook gebruiken wij cookies om inzicht te krijgen in het bezoek van onze website. U kunt deze cookies uitzetten en verwijderen via uw browser. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

 

Functionele cookies

Wij gebruiken op onze website functionele cookies, dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en maken geen inbreuk op uw privacy.

 

Overig

Voor het opzetten en beheer van onze website maken we gebruik van leveranciers. Voor het verwerken van persoonsgegevens door leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hiermee verplichten we deze leveranciers om op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als wij zelf. Wij delen géén gegevens verzameld via onze website met anderen zonder dat we uw toestemming hebben verkregen.

 

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft u als persoon uitgebreide rechten om in te zien welke gegevens wij van u verwerken, de gegevens te verbeteren als ze niet juist zijn of over te laten dragen naar andere personen of organisaties. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken uw gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens, binnen de wettelijke verplichting die SWBL heeft. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk of via e-mail bij ons indienen. Zie onze contactgegevens onderaan deze verklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het nummer van het identiteitsbewijs en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het risico op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Zie onze contactgegevens onderaan deze verklaring.

 

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of hoe SWBL met uw gegevens om gaat? Of heeft u een klacht. Neem dan contact op met het bestuur van de SWBL. Stuur een mail naar secretaris@vriendenvanlisidunahof.nl of een brief naar Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

De verwerkersverantwoordelijke is Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof, ook bekend onder de naam Vrienden van Lisidunahof, in deze privacy- en cookieverklaring genoemd SWBL.

 

SWBL is gerechtigd de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op onze website is daarvoor afdoende.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 december 2022.

 

Contactgegevens

Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof

Lisidunalaan 18

3833 BS Leusden

Tel. 033-4326100

secretaris@vriendenvanlisidunahof.nl

Kamer van Koophandel 41189174

RSIN 009566302